ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР на оказание спортивно-оздоровительных услуг сети фитнес-клубов

Фитнес клубтарыныңспорттық-сауықтыруқызметтерінкөрсетужөніндегі

ЖАРИЯ КЕЛІСІМ ШАРТЫ

ПРЕАМБУЛА

 Осы Жариякелісім-шарты (оданәрі – Келісім-шарт) тұлғаларғаспорттық-сауықтыружабдықтарын, фитнес клубынатиесіліүй-жәйларды (оданәрі – мәтінбойынша Клуб) ұсынужөніндегіқызметтердіжүзегеасыратын (оферта) құжатболыптабылады, сондай-ақ Клуб қызметкерінежүгінгенкездегіспорттық-сауықтырусипаттағықызметтерді (оданәрі – мәтінбойыншҚызметтер) ҚазақстанРеспубликасыАзаматтықкодексінің 387-нші бабынасәйкес«CHAMPIONGYM» фитнес клубындаалуғаниеттенгенбелгілітұлғалардыңжүгінулерінқамтамасызетіп, ЖарғынегізіндеәрекетететінChampionfitnessЖКжауапкершілігішектеулісеріктестіктің (оданәрі – мәтінбойынша Клуб депаталатын) құқықтарын, міндеттерінжәнеқызметтерінбіртараптан, Қызметтердітұтынатынтұлғағақатысты (оданәрі – Клуб мүшесідепаталатын) екіншітараптанжүзегеасырады, соныменқатар осы Келісім-шартпенкөзделгенталаптардықабылдаған Клуб мүшесініңқұқықтары мен міндеттерінанықтайды.

ҚазақстанРеспубликасыАзаматтықкодексінің 396-ншы бабынасәйкес, осы Келісім-шарттыңталаптарытөлемтөленгенсәттенбастап Клуб мүшесіарқылысөзсізжәнетолықкөлемдеқабылдандыдепесептеледі. Келісімніңегжей-тегжейлішарттарыбірігудіңТіркеунысанындакөрсетілгенжәнеоларТіркеунысанындабейнеленгенқызметтердікөрсетумерзімінедейінәрекететеді.

КЕЛІСІМ-ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН ТҮСІНІКТЕР

Клубқа келу және қауіпсіздік техникаларын сақтау қағидалары – жаттықтыру процессінде қауіпсіз және жайлы жағдайды қамтамасыз етіп, оның барлық келушілерінің демалуына жағдай жасау мақсатында, Клубтың беделі мен адамдардың қатысуын реттейтін, сондай-ақ Клубтың әрекет етуіне септігін тигізетін Клубтың барлық мүшелері, Клубтың ықтимал мүшелері, Клубтың қонақтары және үшінші тұлғалары міндетті түрде осы қағиданы орындауы тиіс, сондай-ақ осы  Қағидалар осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Қағиданы сақтау Қызметтерді көрсетудің маңызды бөлігінің бірі. Қағида түбегейлі болып табылмайды – Клуб өз еркімен оны толықтыруға және өзгертуге құқылы.

Фитнес клубы – Клубтың клуб мүшелеріне қызмет көрсететін аумағы.

Клубтың жұмыс сағаттарыфитнес клубының клуб мүшелеріне көрсететін ашық күндері мен сағаттары.

Клубтағы мүшелік – бұл Клуб ұсынатын базалық қызметтерінен бағасы бойынша ерекшеленетін клуб мүшелерінің мәртебесі.

Клуб картасының белсенімі – Қызметтерді ұсыну мерзімінің басталуы, күндізгі мүшелік белсенімі төлем сәті болып есептеледі және Клуб картасы бойынша Клиент төлем жасаған күннен бастап есептеледі.

Клуб картасының әрекет ету мерзімі —  Клуб картасының әрекет ету мерзімі (Келісім шарттың әрекет ету мерзімімен тең) – Клуб мүшелігі белсенімінің күнінен бастап және Клуб картасының түрімен анықталған мерзімімен есептеледі.

Клуб картасын мұздату (одан әрі – «мұздату») – «мұздату» мерзіміне қызмет көрсету мерзімін ұзарта отырып, қызметтерді алуды уақытша тоқтату, «мұздатудың» қол жетімді мерзімдері мен шарттары Тіркеу нысанында көрсетілген. «Мұздату» спорттық-сауықтыру қызметтерін ұсынудың қосымша опционалды қызметі болып келеді және ол Келісімнің құнына енбейді, оны қолдану мүмкіншілігін тек Клуб мүшесі ғана анықтайды, сол ретте «мұздату» туралы шешімді Клуб қабылдайды.

Клубтың қосымша қызметтері мұздатылуға жатпайды.

«Мұздату» бойынша өтініш мынадай рәсімделуге тиіс: клубтың сату бөлімінде жеке дара немесе сату бөлімінің дербес менеджері арқылы рәсімделеді.

«Мұздату» бойынша өтініш «мұздату» мерзіміне сәйкес келу керек, өтіп кеткен күн бойынша «мұздату» жүзеге асырылмайды.

Қонақтардың кіруі – Клуб мүшесінің қонағы немесе Клубтың дербес клиенті Клубқа келу ережесін сақтай отырып және осы Келісім негізінде оның фитнес клубқа біржола кіру мүмкіндігі бар.

Қосымша қызметтер –Фитнес клубтың аумағында Клубтың қосымша қызметтеріне құнының қолданыстағы ресми бағанамасына сәйкес жеке төлем бойынша жүзеге асырылатын Клуб мүшелігіне енгізімеген қызметтер.

  1.  КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МӘНІ

 1.1.Клуб Келісім шарттарына сәйкес және егер Клиент Клуб қызметкеріне жүгінген жағдайда Клиентке атаулы фитнес клубтарының спорттық-сауықтыру жабдықтарына,  фитнес клубына тиесілі үй-жәйларға қол жетімділікті ұсынады. Келісім шарттары Клуб мүшесі қызметтерге толық төлеген сәттен бастап қабылданған ретінде есептеледі.

1.2. Клуб қызметті абонемент негізінде ұсынады және олар төлеген уақытына Клубқа келу сәтіне қарай көрсетіледі. Төленген мерзімде келу саны шектеусіз және Клуб клиенті Клубтың жұмыс режиміне сай сатып алған Клуб картасына сәйкес анықталады. Персоналды жаттығулардың саны тіркеу парағында көрсетіледі.

Сонымен қатар, Тараптар Клуб ұсынатын қызметтер фитнес-клубқа кез келген жұмыс уақытында бару мүмкіндігін беру болып табылатынын анықтады. Клиент фитнес-клубқа бармауға құқылы, дегенмен Клуб ұсынатын Қызметтер көрсетілген болып есептеледі, өйткені фитнес клуб клубтың жұмыс уақытында қалыпты жұмыс істеді.

1.3.Төлем мерзімі Клиент Клуб картасы бойынша төлем жасаған күннен бастап есептеледі. Клуб жеке негізде, Клиенттің өтініші бойынша, өз қалауы бойынша Клуб картасын белсендіру мерзімін ұзарта алады. Клиенттен төленген соманы қайтару туралы өтініш түскен жағдайда, белсендіру күні нақты төлем күні болады.

1.4. Төленген мерзім Тіркеу нысанына сай Клуб картасының түріне байланысты анықталады.

1.5. Қызметтер Клуб мүшесіне осы Келісімнің талаптарына, фитнес клубқа келу ережесіне және Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын Тіркеу нысанына сай жүзеге асырылады. Тіркеу нысанына қол қойып және\немесе Қызметтерге ақша қаражаттарын төлеп, Клуб мүшесі нысанының шарттарын орындауға ниеттімін деп растайды және Клубқа келу ережесін сақтаймын деп міндеттенеді.

1.6. Келісімнің әрекет ету мерзімі қызметтерді төлеген күннен және\немесе Тіркеу нысанына қол қойған күннен бастап қызметтерді көрсету мерзімі аяқталғанша жалғасады. Келісім бойынша қызметтерді жүзеге асыру мерзімі Клиентті осы Келісімге тіркеудегі Тіркеу нысанында көрсетіледі.

1.7. Тараптар мынадай келісімге келді, яғни барлық жарияланымдар, ескертулер, клуб іс-шараларын өткізу туралы хабарламалар, жаттығу жасауға арналған аймақтарын шектеу туралы анықтамалары, топтық бағдарламалардағы өзгерістер, Клуб үй-жәйінің жұмыс режимінің өзгеруі және Клуб өз тарапынан Клиентке жеткізуі тиіс өзге де ақпараттарды Клуб Клубтың рецепциясында және\немесе екі Тарапқа да қол жетімді жариялау парақтарында (соның ішінде әлеуметтік желілерде) жариялау қажет, бұл дегеніміз өз кезегінде, Клубтың Ереженің немесе Келісімнің кез-келген өзгерістері туралы ақпараттандырумен шектескен Клиент алдындағы өз міндеттерін орындау болып табылады. Сол ретте Клиент Келісімнің осы тармағы аясында ақпараттарды алу барысындағы назарсыздығы Клуб қабылдаған кез-келген өзгерістерден беймәлім болып қалғандығына Клубқа еш наразылықтарын білдіре алмайды.

1.8. Тараптар келісімге қол қоймас бұрын фитнес клубтың қызметтеріне төлем төлеу Клиенттің (жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның) осы жария келісім-шартпен, клубқа келу ережелерімен танысқанын растайды және осы тұста жазбаша келісім-шартқа қол қоюдың қажеті жоқ.

2.   ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ КЕЛІСІМ БОЙЫНША ЕСЕПТЕУЛЕР ТӘРТІБІ

2.1. Осы Келісімнің құны Тіркеу нысанымен көрсетіледі. Клуб мүшесі қызметтерді осы Келісіммен және бірігудің Тіркеу нысанымен көзделген тәртіпте және мерзімде төлейді.

2.2. Келісім құнының 50% (елу пайыздық) бөлігі Клубтың клуб мүшесіне көрсететін қызметтернің төлем көлемі болып табылады (көрсетілген бөлік төленген Шарттың бағасынан және сатып алынған абонементтің мерзімінен есептеледі), ал 50 % (елу пайызды) құрайтын екінші бөлігі Клуб мүшелігіне төленген төлем көлемі болып табылады және соңғы кері қайтарылмайды, осы соманың ішіне Клубтың шығындары да енгізіледі (пластикалық карта, банк комиссиясы, қызметкерлердің еңбек сағаттары, маркетингтік шығындар, жарнама) (көрсетілген бөлік Шарттың төленген құнынан және сатып алынған жазылым мерзімінен есептеледі, бірнеше айға сатып алған кезде есептеу құны пропорционалды түрде артады).

2.3. Келісім бойынша есеп айырысу тек теңге арқылы, яғни Клуб кассасына қолма-қол ақша қаражаттарын төлеу арқылы немесе банк картасына, не болмаса Клубтың банк картасына аудару арқылы жүзеге асырылады.

2.4. Осы Келісім-шартты кез-келген жағдайлар бойынша мерзімінен бұрын бұзу жағдайында және Клубтың мүшелегіне тәуелсіз жағдайда Тараптар өзара келіседі, Клуб мүшесіне атқарылмаған қызметтер үшін ақша қаражаттарын қайтару мәселесі осы Келісімде көзделген талаптар аясында ғана жүзеге асырылады.

2.5. Ақша қаражаттары осы Келісімді бұзған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

2.6. Кез-келген бонустық опциялар, сый сертификаттары, сыйлықтар, клубтың мүшелікті ұзарту түріндегі жүлделер, сый рәсімдері қолма-қол ақша қаражаттарына ауыстырылмайды, ақшалы түрде өтелмейді немесе Тараптар өзара есеп айырысуы ретінде жүзеге асырылмайды.

2.7. Клуб мүшесі жазбаша өтініш арқылы өзінің Клубтың мүшелігін қалған мерзімге басқа тұлғаға рәсімдеуге құқылы, сол ретте клубтың жаңа мүшесі қолданыстағы ресми бағанама сай қайта рәсімдеу құнын төлейді.

2.8. Егер Клуб мүшесі екінші деңгейлі банк қызметтерін пайдалана отырып бөліп төлеу немесе несие арқылы Келісімнің құнын төлесе, мұндай жағдайларда Келісімнің екінші деңгейлі банк анықтаған құнының жарты бөлігі кері қайтарылуға жатпайтын көрсетілген қызметтердің комиссиясы ретінде есептеледі.

3.   ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

3.1. Осы Келісім-шартты қабылдау барысында Клуб мүшесі өзі немесе оның кәмелет жасқа толмаған балалары дене шынықтырумен, спортпен айналысуға қарсы медициналық анықтамаларының жоқ екенін растайды және өзінің, сондай-ақ өзімен бірге осы фитнес клубтағы спорт түрлеріне қатысып жүрген кәмелет жасқа толмаған балаларының денсаулықтарына жауапты болады.

3.2. Осы Келісім-шартты қабылдағаннан соң Клуб мүшесі фитнес клубтың деректер базасына тіркеледі, сол ретте Клуб одан оның дербес мәліметтеріне сұрау салады, яғни (аты-жөні, телефон нөмірі, фото, электрондық поштасы, мекенжайы), Клуб мүшесінің жеке тұлғасын бірегейлендіру мақсатында электронды түрде суретке түсіреді, содан соң оған Клубтың картасы беріледі. Клубтың дербес картасы – бұл атаулы болып табылады және оны басқа тұлғалар қолдана алмайды, тек қана Тіркеу нысанына сай өзге тұлғаға қайта рәсімдеген жағдайда ғана оны басқа тұлға қолдануы мүмкін.

Клуб картасын алдын-ала қайта рәсімдеусіз үшінші тұлғаға беру фактісі анықталған жағдайда, осы бұзушылыққа жол берген клиенттің клуб картасы тез арада бұғатталуы тиіс.

3.3. Фитнес клубтың әкімшілігі мен қызметкерлері Клуб картасының бірегейлігі жайында қандай-да бір мәселе туындаған кезде жеке тұлғаны анықтау куәлігін сұратуға құқылы.

3.4. Фитнес клубтағы клуб мүшелігі әлдебір себептерге қарамастан, фитнес клубқа келмеген күндері үшін орнын толықтыру мәселелерін қарастырмаған. Егер Клуб мүшесі осы Келісімнің әрекет ету мерзімінде толық немесе жартылай клубқа келмеген болса, клуб қызметтері көрсетілген ретінде есептеледі және Клуб мүшелігі (Келісімнің әрекет ету мерзімі) ұлғайтылмайды.

4.         ҚОСЫМША ҚЫЗМЕТТЕР

4.1. Клуб жаттықтыру пакеті бойынша біржола негізде қосымша қызметтерді ұсынады. Қосымша қызметтердің құны Клубтың қолданыстағы тарифтерімен анықталады.

4.2. Қосымша қызметтердің құны Клуб мүшесімен қолма-қол ақша қаражаттарымен Клуб кассасына немесе Клубтың сату бөлімінің маманы әзірлеген есеп-шот негізінде қолма-қол ақшасыз төленеді.

4.3. Клубтың қосымша қызметтері Клуб мүшесіне жаттықтыру пакетіне немесе біржолғы қызметтер үшін тек толық төлем төлегеннен кейін ғана көрсетіледі.

4.4.            Пакет бойынша жаттықтыру әрекеттерінің мерзімдері Қызметтер жеке дара Клубтың өзінің кінәсі бойынша өткізілмеген жағдайларды қоспағанда, ұзартылмайды, сонымен қатар мұздатылуға жатпайды.

4.5.            Қосымша қызметтерге төленген сома кері қайтарылмайды.

4.6.Клуб картасы немесе киім ауыстыратын бөлме шкафтарының электрондық кілті жоғалған немесе бүлінген жағдайда клиент Фитнес клубқа картаны қайта шығарғаны үшін 500 теңге және жаңа кілтті сатып алуға және бағдарламалауға 5000 теңге мөлшерінде соманы өтеуге міндетті

5.   ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. КЛУБ МІНДЕТТІ:

5.1.1.       базалық қызметтер ұсынуға (жаттықтыру залына бару, сауна (Клубта бар болған жағдайда)  және қосымша қызметтер (дербес тренинг, секциялар);

5.1.2.       Клуб клиентін Келісімге сай қызметтердің шарттары мен құрылымдарының өзгерістері туралы Келісімнің 1.7 тармағы тәртібінде Клубтың рецепциясында сол өзгерістердің жасалмас бұрын 2 күн алдын дер кезінде ақпараттандыруға;

5.1.3.       Спорт құралдарының жұмыс істейтінін қамтамасыз етуге;

5.1.4.       Клубқа қатысу уақытында Клуб клиентіне жеке заттарын сақтау үшін киім шешетін орыннан арнайы ұяшық ұсынуға;

5.1.5.       Клубтың қабылдауында немесе Клубтың әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында көрсетілген Клубтың жұмыс уақытын қамтамасыз ету.

Сол ретте Тараптар Клубтың жұмыс істейтін сағаттары Қазақстан Республикасының Уәкілетті органдарының шектеу актілеріне сәйкес өзгеруі мүмкін екенін келісіп қабылдайды. Жұмыс уақытының өзгеруі жайлы Клуб клиентке екі тарапқа да қол жетімді жарияланымдар арқылы ескертеді (соның ішінде әлеуметтік желілер арқылы).

5.1.6.       Клиентті суретке түсіргеннен кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Келісімгің шарттарына сәйкес төлем төленген жағдайда клиентке ұсынылатын қызметтер тізбесі бейнеленген Клуб картасын беруге;

  5.2. КЛУБ ҚҰҚЫЛЫ:

5.2.1.          Клуб іс-шараларын өткізу барысында жаттығуға арналған аймақты шектеуге, сол жайында Клиент Келісімнің 1.7 тармағы тәртібінде 48 (қырық сегіз) сағат бұрын ескертіледі;

5.2.2.          Келісім бойынша және\немесе қосымша қызметтер бойынша төленбеген борышы бар клиентті жаттықтыруға қатыстырмауға;

5.2.3.          Клиентті жедел респираторлық вирустық инфекциясы болған жағдайда немесе алкогольді, улы, есірткілік масайған жағдайларда жаттықтыруға қатыстырмауға;

5.2.4.          Клубтың жұмысының өзгеруі немесе толықтырылуы туралы ақпараттарды дер кезінде жеткізу мақсатында Клиенттің жеке ақпараттарын қолдануға;

5.2.5.          кез келген жөндеу және/немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу үшін қажетті мерзімге Клубқа келуге шектеу қоюға;

5.2.6.          Клиентпен келіспестен бір тараптан Клуб ережесін анықтауға және өзгертуге, бірақ Клубтың жұмыс жасау уақытын өзгертілмейді, клиентке ұсынылған қосымша қызметтердің тізбесі мен құнын, топтық бағдарламалардың түрі бойынша жинақталуын және топтық бағдарламаның әр түріне арналған сағат санын өзгертуге;

5.2.7.          Клиенттен және оның қонақтарынан (одан әрі — Қонақ) Ережені сақтауды талап етуге.

5.2.8.          Алкоголь, есірткінемесеөзге де интоксикация жағдайындағыадамдарға Фитнес клубқакіруден бас тартуға фитнес клуб кезкелгенуақыттаүй-жайданшығарыпжіберугежәне осы шарттыбұзужойылғанғадейінКлиенттіжібермеугеқұқылыжәнебұл осы Шарттыбұзбайды.

5.2.9.          Фитнес клубтысанитарлықөңдеужәне/немесетехникалыққызметкөрсетуүшін 48 сағаттанаспайтынмерзімгежәнеклиенттердікеміндекүнтізбелік бес күнбұрыналдын ала хабардаретеотырып, Фитнес клубтыңресепшніне, сондай-ақ Фитнес клубтың «Instagram»телеграммәлеуметтікжелісіндегіпарақшасынажазбашахабарлауарқылы жабу.

5.2.10.       Фитнес клубы киімауыстыратынбөлмелер мен душ бөлмелерінқоспағанда, барлықбөлмелердебейнебақылаужүргізугеқұқылы. Сондайақ Фитнес Клуб жаттығупроцесінсуреткетүсіругежәнебейнегетүсіругежәне фитнес клубтыжарнамалаужәнетанымалетуүшін осы файлдардыөзқалауыбойыншапайдалануғақұқылы.

5.3.                КЛИЕНТ МІНДЕТТІ:

5.3.1.          Клубқа осы келісімнің әрекет ету мерзімі ішінде денсаулықтың барлық өзгерістері туралы хабарлауға;

5.3.2.          Өзінің жеке денсаулығын өз бетінше бақылауға; Фитнес-клуб ережелерін, сондай-ақ Фитнес-клубтыңбасқаклиенттері мен қызметкерлерініңқұқықтарынсақтау. Клиенттіңтемекішегуге, қатты музыка қоюға, клубтыңбасқаклиенттерінқорлауғақұқығыжоқ.

5.3.3.          Клубқа оның созылмалы аурулары немесе клубта жаттығу кезінде денсаулығында жағымсыз өзгерістерге әкелуі мүмкін басқа да ауытқулар туралы хабарлауға;

5.3.4.          Келісімнің әрекет ету мерзімінде егер клиенттің денсаулығында әлдебір инфекциялық немесе психикалық ақаулар, не болмаса өзінің және өзгенің өміріне қауіп төндіретін өзге де бұзушылықтар бар болған жағдайда, ол жайында кешіктірмей Клубқа хабарлауға; Клиент мерзім бойы өзінің емдеу дәрігерінде медициналық тексерістен өтіп тұруы қажет;

5.3.5.          Клубқа келген кезде Клуб картасын көрсетуге, ал егер клуб картасы болмаған жағдайда, фотосуреті бар жеке куәлігін көрсетуге (төлқұжат, жүргізуші куәлігі) және Клубтың рецепциясына тіркелуге. Клуб картасы Клуб аумағына кіретін рұқсат қағазы болып табылады.

5.3.6.          Клуб картасын жеке өзі қолдану қажет. Клуб картасы атаулы және оны өзге тұлға қолдана алмайды. Клуб картасын қайта рәсімдеусіз үшінші тұлғаға беру фактісі анықталған жағдайда, осы бұзушылыққа жол берген Клуб картасы тез арада кешіктірілмей бұғатталуға жатады.

5.3.7.          Клубтың клиенті болып табылмайтын Клуб қонақтарын Ереже талаптарын сақтау қағидасымен таныстыру.

5.3.8.          Егер мұндай файлдар клиенттің ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтірмесе, жарнамалық мақсаттар үшін клиенттің кездейсоқ немесе ерікті қатысуымен фото/бейне материалдарды пайдалану фактісі бойынша Фитнес клубқа шағым түсірмеу.

5.4.КЛИЕНТ ҚҰҚЫЛЫ:

5.4.1. Клубтың жұмыс режиміне сәйкес Клубқа келуге;

5.4.2. Клубтың жұмысы және атқаратын қызметтері жайлы қажетті және шынайы ақпарат алуға;

5.4.3. егер клиенттің картасында мүмкіндік бар болған жағдайда, тоқтату «мұздату» мүмкіндігін қолдануға, дегенмен бұл жайлы алдын-ала сату менеджерлерін ескеру қажет.

Келісімнің осы талабының шарты Клуб ұсынатын қосымша қызметтерге таратылмайды

5.4.4. Клубқа клуб тарифына және қонақ үй-жәйларының ережелеріне сәйкес белгіленген төлемақыға қонақтарды әкелуге; Клубқа қонақтардың келуі алдын-ала сату менеджерімен келісіледі. Қонақ келу барысында Клуб рецепциясында қонақтың жеке тұлғасын анықтайтын құжатты ұсыну қажет;

5.4.5. Келісімнің әрекет ету мерзімі ішінде біржола клуб картасын жазбаша арыз негізінде ресми бағанамаға сәйкес өзге тұлғаға қайта рәсімдеуге;

5.4.6.       Клубқа өз ұсыныстары мен кепілдемелерін жолдауға.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

6.1.            Осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындамау немесе тиіссіз орындау Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі талаптарына сай жауапкершілікті көздейді.

6.2.            Егер Клуб клиенттерінің денсаулығына үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттері салдарынан немесе Клиенттің өзінің осы Клуб Ережелерін сақтамағаны салдарынан не болмаса қауіпсіздік шараларын сақтамағаны нәтижесінде нұқсан келтірілген болса, Клуб ол үшін жауапты емес.

6.3.            Егер Клиент жаттығуға қатысу алдында Клуб әкімшілігін өзінің басынан өткерген жарақаттары немесе созылмалы сырқаты бар екенін ескермегендіктен, жаттығу барысында оның денсаулығы нашарлаған жағдайда ол үшін Клуб жауапты емес.

6.4.            Клиент өзінің жеке денсаулығына және өзімен бірге Клубқа келіп жүрген кәмелетке толмаған балаларының денсаулығына толығымен өзі жауап береді.

6.5.            Клиент қонақтардың осы Клубтың Ережелерін сақтауына және Клубтың мүлкіне келтірілген залал үшін келтірілген залал сомасы мөлшерінде ынтымақты түрде жауап береді. Егер қонақ залалды өндіру бойынша өзінің міндетін орындауға шамасы келмеген жағдайда, ол залады Клубтың клиенті толық көлемде өтейді. Келтірілген залал мөлшерін Клуб келтірілген залалды өндіру үшін қаажетті сома негізінде анықтайды, сонымен қатар залалды өндіру бойынша дауды шешумен байланысқан шығындарды да өтейді.

6.6.            Егер Тараптар осы Келісім-шарт бойынша бой бермейтін күш салдарынан міндеттемелерді орындамаған немесе жартылай орындаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады: зілзала, жаппай тәртіпсіздік, әскери іс-қимылдар, ереуілдер, өрт, жер сілкінісі, Тараптардың екі жақты келісімін жүзеге асыруға кедергі келтіретін (форс-мажорлы әрекеттер) заң шығару актілеріндегі өзгерістер.

6.7.            Егер ғимаратты жөндеу немесе ғимаратты не болмаса оның жарты бөлігін қайта тұрғызумен байланысты жағдайларда өз міндеттемелерін орындауға немесе жартылау орындауға мүмкіндігі болмаған жағдайда Клуб бір тараптан   картасының мерзімін сұранымсыз ұзартуға мүмкіндік береді.

6.8.            Клубта әлдебір тәуелсіз жағдайлармен техникалық ыңғайсыздықтар (апат, коммуникация, жоспардан тыс инженерлік жөндеу жұмыстары және т.б) туындаған жағдайда Клуб ол үшін жауап бермейді.

6.9.            Келісім бойынша төлемдерді төлеудің мерзімін өткізіп алған жағдайда, Клиент Клубтың талабы бойынша Клубқа өтіп кеткен әр күн үшін Келісім сомасынан 0.5 % (нөл бүтін оннан бес) мөлшерінде айыпақы төлеуге міндетті.

6.10. Келісім-шарттың 6.11 тармағында көрсетілген негіздер бойынша осы келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Клуб Келісім бойынша бұрын көрсетілген қызметтер үшін төленген сома құнын қайтармайды.

6.11. Осы Келісім-шартты Клуб мүшесінің бастамасымен Клубқа қатысы жоқ мән-жәйлар бойынша мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Тіркеу нысанының шарттарына сай төленген сомалар қайтарымсыз болады.

6.12. Клуб мүшелері Клуб мүлкіне келтірілген залалға материалдық түрде жауапты. Клуб мүшелеріне, кәмелет жасқа толмаған балалардың заңды уәкілдеріне келтірілген залалды өтеу бойынша және бүлінген және одан әрі қолдануға жарамсыз жабдықтарды жөндеу жұмыстарымен ілескен, сонымен қатар бассейннің суын ауыстырумен қатар алынбаған кіріс бойынша жауапкершішік жүктеледі.

6.13. Клуб мүшесі өзінің қонағы Клуб ережесін сақтамағаны, қызметтерді төлемегені және Клубтың мүлкін тиісті түрде қолданбағаны немесе бүлдіргені үшін жауап береді.

 

7. ӨЗГЕ ДЕ ШАРТТАР ЖӘНЕ ДАУДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

7.1. Осы Келісім негізінде туындауы мүмкін барлық дауларды Тараптар келіссөздер арқылы шешуге тырысады.

7.2.            Егер аталған дау мен келіспеушіліктер өзара келіссөздер арқылы шешілмеген жағдайда, олар ҚР Заңына сәйкес Астана қаласының сәйкес аудандық сотында шешілетін болады.

8.        КЕЛІСІМ-ШАРТТЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

8.1.            Осы Келісім өз күшіне келісімнің 1.1 тармағында көрсетілген қызметтерді төлеген сәттен бастап енеді және Клуб мүшелігінің төленген мерзімінің аяқталғанына дейін әрекет етеді. Клиент тарапынан бұзу «тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңына және ҚР АК 401-бабына сәйкес болуы тиіс.

8.2.            Осы Келісім егер сыртқы факторлар және мән-жәйлардың әсерін (соның ішінде, бірақ инженерлік қалалық коммуналдық қызметтер қалалық желілерді өшіру, жол қызметтері жөндеу жұмыстарын жасау, қалалық іс-шаралардың өтуі) қоспағанда, Клуб өз міндеттерін жүйелі түрде орындамаған жағдайда Клиенттің бастамасы бойынша бұзылуы мүмкін. Тұтынылған қызметтер кезеңін есепке алудың ең аз бірлігі бір күнтізбелік айды құрайды, бұл «тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы»ҚР Заңына сәйкес шарт сомасынан 30% ұстап қалумен клуб картасының ең аз қолжетімді түріне сәйкес келеді.

8.3.            Егер Келісім-шарт осы келісімнің 8.2 тармағының тәртібінде бұзылған жағдайда, Клуб Клиентке Келісімнің 2.2 тармағында көзделген қайтаруға жатпайтын мүшелік жарнасын алып тастағанда, қатыспаған жаттықтыру жұмыстары  уақытының сомасын қайтарады. Аталған жағдайда Келісім шартты бұзу алдында Клиент 5 (бес) күн бұрын жазбаша ескерту ұсынуы тиіс. Клуб келіскен жағдайда, Тараптар Келісім-шартты бұзу туралы келісімге қолдарын қояды.

8.4.            Келісімді Клиент тарапынан бұзу жағдайында Клуб тарапынан міндеттемелер бұзушылықтары болмаса, Келісімнің 2.2 тармағымен көзделген төленген мүшелік жарна және екінші деңгейдегі банк ұсынған бөліп төлеу немесе несие бойынша шығындар (егер мұндай қызметті клиент қолданса) ол қайтарылуға жатпайды. Клуб картасының нақты әрекет ету мерзімі күнтізбелік бір айдан асатын болса, онда төлемді қайтару кезінде Клуб мүшелігіне төленген төлемді есепке алмай, қайтарылатын сома баға прейскурантына сәйкес Клубтың ай сайынғы жазылымының сомасынан кем болмауы керек. Бұл жағдайда қайтару мәселесі бойынша түпкілікті шешімді Клуб қабылдайды.

8.5 Осы Келісім-шартты Клуб мына жағдайларда Клиенттің мекенжайына ескерту жолдай отырып, бір тарапты бұзуы мүмкін:

— Клиент Клубқа келу Ережесін бұзғаны және\немесе қауіпсіздік техникасын сақтамағаны жағдайында;

— Осы Келісім-шарттың талаптарын жүйелі түрде;

— Клиент Клубқа алкогольдік және\немесе есірткілік масайған күйде келген болса (мұндай жағдайда келген күндердің санына қарамастан);

— Клиент Клубқа және\немесе үшінші тұлғаларға мүліктік залал немесе қасақана жеке жарақаттар және\немесе кез-келген деңгейдегі жарақат келтірген жағдайда.

8.6.            Келісім-шарт мұндай жағдайларда Келісімді бұзу туралы ескерту жолдаған сәттен бастап бұзылды деп саналады.

9.   ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

9.1. Клуб бір тараптан осы Келісім-шартқа және оның қосымшасына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы. Жаңа шарттар және\немесе ережелер Клуб мүшелері үшін фитнес клубтың рецепциясына немесе Клубтың сайтына, сондай-ақ әлеуметтік желілерге жарияланғаннан кейін күшіне енеді.

9.2. осы Келісім-шарт бойынша Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушілктер Клуб және Клуб мүшесі арасында өзара келіссөз арқылы шешіледі. Тараптар келіссөзде түсіністеушілік танытқан жағдайда, бұл мәселелер фитнес клубтың орналасқан мекенжайы бойынша сот органдарында қаралуға жатады.

Осы Келісім-шарттың және оның қосымшасында реттелмеген барлық ережелер Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.

9.3. Клуб ресми түрде Клуб мүшесінің басқа тұлғаларына өздернің мінез-құлықтарымен немесе әрекеттерімен жағымсыз қарым-қатынас тудыратын немесе одан бөлек, оларға қауіп төндіретін тұлғалар туралы құқыққорғау және көші-қон органдарға сұрау салып, оларды фитнес клубтың аумағына жақындатпау мақсатын жүзеге асыруға құқылы.

9.4. Клуб мүшесі осы Келісім-шартты және оған қоса берілген барлық қосымшаларды қабылдай отыра, алдап-арбау, қорқытушылық жағдайда емес екенін, оның өмірі мен денсаулығына еш қауіп жоқ екенін, барлық жаттықтырулар мен шынықтыруларға, сонымен қатар іс-шараларға өз ниетіне және тәуекелдігіне сай қатысатыны жайлы айтып ескерді.

9.5. Осы Келісім-шарттың және фитнес клубқа қатысу Ережесінің Клубқа және Клуб мүшесі үшін заң күші бірдей.

КЛУБ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
ChampionfitnessЖК

Мекен-жайы: Астана қаласы, Қайым Мұхамедханов көшесі, 21

БСН: 890611350478

Банк «Kaspi Bank» АҚ

КБе: 19

БИК: CASPKZKA

Шот нөмірі: KZ23722S000017888168 KZT

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

на оказание спортивно-оздоровительных услуг сети фитнес-клубов

ПРЕАМБУЛА

Настоящий Публичный Договор (именуемый далее – Договор) является предложением (офертой) по оказанию услуг по предоставлению лицам доступа к спортивно-оздоровительному инвентарю, помещениям принадлежащим фитнес-клубу «CHAMPIONGYM» (далее по тексту – Клуб), а также, в случае обращения лица к работникам Клуба, услуги спортивно-оздоровительного характера (далее по тексту – Услуги) в фитнес-клубе, адресованным кругу лиц, желающим приобрести Услуги в соответствии со статьей 387 Гражданского кодекса Республики Казахстан и устанавливает права, обязанности и условия оказания Услуг ИП Championfitness(именуемое далее – Клуб), действующего на основании Устава с одной стороны, в отношении лица, являющегося потребителем Услуг (именуемого далее — Член клуба), с другой стороны, а также устанавливает права и обязанности Члена клуба, принявшего условия Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Согласно статье 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия Договора считаются принятыми Членом клуба безоговорочно и в полном объеме с момента оплаты Услуг. Детализированные условия Договора указаны в Регистрационной форме присоединения и действуют в течение сроков оказания услуг, указанных в Регистрационной форме.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Правила посещения Клуба и соблюдения техники безопасности (далее – Правила, Правила посещения) – правила, обязательные для исполнения всеми Членами клуба, потенциальными Членами клуба, Гостями клуба и третьими лицами, которые регулируют поведение и посещение Клуба с целью создания безопасных и комфортных условий для тренировочного процесса и отдыха всех его посетителей, а также функционирования фитнес клуба. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора. Соблюдение Правил одно из важнейших условий оказания Услуг. Правила не

являются исчерпывающими — Клуб вправе самостоятельно их дополнять и изменять.

Фитнес клуб – территория в пределах которой Клуб оказывает Услуги, Члену клуба.

Часы работы Клубадни и часы, в которые фитнес клуб открыт для посещения Членами Клуба.

Членство в клубе – это статус Члена клуба отличающиеся по стоимости, перечню предоставляемых Клубом базовых услуг, и порядку их предоставления Клубом.

Активация Клубной карты – начало срока предоставления Услуг, днем активации членства считается момент оплаты и исчисляется со дня оплаты Клиентом Клубной карты.

Период действия Клубной картысрок действия Клубной карты (срок равный действию Договора) — исчисляется от даты активации Клубного членства и в течение периода времени, установленного видом Клубной карты.

Заморозка Клубной карты (далее – «заморозка») – временное приостановление получения Услуг, с последующей пролонгацией срока оказания услуг на срок «заморозки», доступные сроки и условия «заморозки» указаны в Регистрационной форме. «Заморозка» является дополнительным, опциональным условием оказания спортивно-оздоровительных услуг и не входит в стоимость Договора, возможность ее применения определяется исключительно Членом клуба, при этом решение о применении «заморозки» принимается Клубом.

Дополнительные услуги Клуба (персональные тренировки) не подлежат заморозке.

Обращение по «заморозке» может быть оформлено: лично в отделе продаж клуба или через персонального менеджера отдела продаж.

Обращение по «заморозке» должно предшествовать периоду «заморозки», «заморозки» за предшествующий период (задним числом) не допускаются.

Гостевой визит — возможность разового посещения фитнес клуба — гостем Члена клуба или потенциальным клиентом Клуба с соблюдением Правил посещения и на основании условии Договора.

Дополнительные услуги —услуги, не включенные в стоимость Клубного членства, оказываемые на территории фитнес клуба за отдельную плату в соответствии с действующим прейскурантом цен на дополнительные услуги Клуба.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Клуб, согласно условиям Договора, предоставляет Клиенту доступ к спортивно-оздоровительному инвентарю, помещениям, принадлежащим фитнес-клубу, а также, в случае обращения Клиента к работникам Клуба, услуги спортивно-оздоровительного характера в сети фитнес-клубов. Условия Договора считаются принятыми Членом клуба безоговорочно и в полном объеме с момента оплаты Услуг.

1.2. Услуги предоставляются Клубом на абонементной основе и оказываются по мере посещения Клуба в оплаченный период. Количество посещений в оплаченный период неограниченно и устанавливается Клиентом Клуба самостоятельно в пределах режима работы Клуба, в соответствии с приобретенным типом Клубной карты. Количество посещений персональных тренировок отражается в регистрационной форме.

При этом, Стороны определили, что Услуги, предоставляемые Клубом, являются предоставлением возможности посещения фитнес клуба в любое рабочее время. Клиент вправе не посещать фитнес клуб, однако Услуги, предоставляемые Клубом, будут считаться оказанными, так как фитнес клуб функционировал в штатном режиме в Часы работы Клуба.

1.3.Оплаченный период исчисляется со дня оплаты Клиентом Клубной карты. Клуб может в индивидуальном порядке, по обращению Клиента, на свое усмотрение, продлить активацию Клубной карты. В случае поступления требования возврата оплаченной суммы от Клиента, датой активации будет считаться дата фактической оплаты.

1.4. Оплаченный период определяется видом Клубной карты согласно Регистрационной форме.

1.5.Услуги предоставляются Члену клуба в соответствии с условиями настоящего Договора, Правилами посещения фитнес клуба и Регистрационной формой являющиеся неотъемлемой частью Договора. Подписав Регистрационную форму и/или оплатив Услуги, Член клуба подтверждает, что ознакомлен и согласен с текстом Договора, намерен выполнять его условия и условия Регистрационной формы также соблюдать Правила посещения Клуба.

1.6.Срок действия Договора начинается с даты оплаты Услуг и/или подписания Регистрационной формы и до истечения срока оказания Услуг. Срок оказания услуг по Договору указывается в Регистрационной форме присоединения Клиента к настоящему Договору.

1.7. Стороны пришли к согласию, что все объявления, уведомления, извещения о проведении клубных мероприятий, ограничении зон посещения, предназначенных для тренировок, изменениях в графиках групповых программ, изменениях режима работы помещений Клуба и вся другая возможная информация, которую Клуб вправе и/или обязан довести до сведения Клиента по Договору, Клуб обязан разместить на рецепции Клуба и/или на доступных для обеих Сторон средств оповещений (в том числе, через социальные сети), что будет означать исполнение Клубом обязанности перед Клиентом по информированию о любых таких изменениях Правил и/или Договора. Клиент при этом признает, что невнимательность Клиента по получению предоставленной в рамках настоящего пункта Договора информации влечет невозможность предъявления к Клубу претензий по отсутствию осведомленности о любом вышеизложенном изменении, сделанном Клубом.

1.8. Стороны пришли к согласию, что оплата услуг фитнес-клуба без подписания договора, подтверждает ознакомление Клиента (физического или юридического лица) с настоящим публичным договором, правилами посещения клуба, и в этой связи нет необходимости подписывать письменный договор.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость настоящего Договора, указывается в Регистрационной форме. Член клуба оплачивает Услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Регистрационной формой присоединения.

2.2.Часть от Стоимости Договора в размере 50% (пятидесяти процентов) является оплатой Услуг (указанная часть рассчитывается от оплаченной Стоимости Договора и срока приобретенного абонемента), которую оказывает Клуб — Члену клуба, а вторая часть в размере 50% (пятидесяти процентов) является оплатой Клубного членства и является не возвратной, в данную сумму включены расходы Клуба (пластиковая карта, банковские комиссии, трудовые часы сотрудников, маркетинговые расходы, реклама) (указанная часть рассчитывается от оплаченной Стоимости Договора и срока приобретенного абонемента, при приобретении на несколько месяцев, расчет увеличивается пропорционально Стоимости).

2.3.Расчеты по Договору производятся исключительно в тенге, путем внесения наличных денежных средств в кассу Клуба, либо списанием с банковской карты, либо перечислением на банковский счет Клуба.

2.4.Стороны соглашаются в случае досрочного расторжения настоящего Договора по любым причинам и вне зависимости от вида Клубного членства, возврат денежных средств за неиспользованный срок оказания Услуг Члену клуба производятся исключительно по условиям, указанным в Договоре.

2.5.Возврат денежных средств производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора.

2.6.Любые бонусные опции, подарочные сертификаты, подарки, призы в виде продления клубного членства, подарочных процедур — не могут быть обналичены, компенсированы в денежном выражении или использоваться во взаиморасчетах Сторон.

2.7.Член клуба имеет право на переоформление своего Клубного членства на оставшийся период на другое лицо, по письменному обращению, при этом новый член клуба оплачивает стоимость переоформления согласно действующему прейскуранту, установленному Клубом.

2.8.Если Член клуба оплатил Стоимость Договора используя услуги банка второго уровня, в виде рассрочки или кредита, то в таком случае часть от Стоимости Договора в размере установленной соответствующим банком второго уровня является комиссией за предоставленные услуги, которая не подлежит возврату.

3.  УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1.При принятии настоящего Договора Член клуба подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют постоянных или временных медицинских противопоказаний для занятий физкультурой, спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих фитнес клуб вместе с ним.

3.2.После принятия настоящего Договора производится регистрация Члена клуба в базу данных на стойке рецепции фитнес клуба и при этом Клуб вправе запросить у Члена клуба его персональные данные (Ф.И.О., номер телефона, фото, электронная почта, адрес проживания), сделать электронный фотоснимок для идентификации лица Члена Клуба, после чего ему выдается Клубная карта. Персональная Клубная карта — является именной и не может быть использована другими лицами исключением является переоформление Договора на другое лицо согласно Регистрационной форме.

При выявлении факта передачи Клубной карты третьему лицу без предварительного переоформления, то Клубная карта клиента, допустившего данное нарушение подлежит немедленной блокировке.

3.3.Администрация и работники фитнес клуба вправе запросить документ, удостоверяющий личность в случае возникших вопросов с идентификацией владельца Клубной карты.

3.4.Клубное членство в фитнес клубе не предусматривает накопление (восстановление) неиспользованных дней посещения фитнес клуба вне зависимости от причин. В случае, если Член клуба частично или полностью не посещал Клуб в период действия настоящего Договора, Услуги считаются оказанными, и Клубное членство (срок действия Договора) не подлежит увеличению.

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

4.1.Клуб предоставляет дополнительные услуги на разовой основе либо по пакету тренировок. Цена дополнительных услуг определяется действующим тарифом Клуба.

4.2.Стоимость дополнительных услуг оплачивается Членом клуба наличными денежными средствами в кассу Клуба или в порядке безналичного расчета на основании счета, подготовленного специалистом отдела продаж Клуба.

4.3.Дополнительные услуги Клуба предоставляются Члену клуба только после полной оплаты последним стоимости, соответствующей пакету тренировок или разовой услуги.

4.4.                Срок действия тренировок по пакету не продлевается, а также не подлежат заморозке, за исключением случаев, при которых услуги не предоставлялись по вине самого Клуба.

4.5.               Оплаченная стоимость дополнительных услуг не подлежит возврату.

4.6.               В случае утери или повреждения Клубной Карты или электронного ключа от шкафчиков раздевалки Клиент обязан компенсировать Фитнес Клубу сумму в размере 500 тенге за перевыпуск карты, и 5000 тенге на покупку и программирование нового ключа

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. КЛУБ ОБЯЗУЕТСЯ:

5.1.1.       предоставлять базовые услуги (посещение тренажерного зала, сауна (при наличии в Клубе) и дополнительные услуги (персональный тренинг, секции);

5.1.2.       своевременно информировать Клиента Клуба об изменениях условий и структуры Услуг, оказываемых по Договору, по средствам размещения соответствующего объявления в порядке п.1.7. Договора на рецепции Клуба не менее чем за 2 (два) дня до момента изменений;

5.1.3.       обеспечивать рабочее состояние спортивного оборудования;

5.1.4.       во время посещения Клуба предоставлять Клиенту специально оборудованные ячейки для хранения личных вещей, расположенные в раздевалках;

5.1.5.       обеспечивать часы работы Клуба, которые отражаются на рецепции Клуба или на официальных страницах Клуба в социальных сетях.

При этом Стороны соглашаются и принимают то, что часы работы Клуба могут быть изменены, в соответствии с ограничительными актами уполномоченных государственных органов Республики Казахстан. Об изменении времени работы Клуб дополнительно уведомляет Клиента путем доступных для обеих Сторон средств оповещений (в том числе, через социальные сети).

5.1.6.       в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня фотографирования Клиента выдать Клиенту именную Клубную карту после её оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора, соответствующую перечню предоставляемых услуг, оплаченных Клиентом.

        5.2 КЛУБ ИМЕЕТ ПРАВО:

5.2.1.           при проведении клубных мероприятий ограничить зону, предназначенную для тренировок, о чем Клиент извещается согласно п.1.7. Договора не менее чем за 48 (сорок восемь) часов до проведения указанных мероприятий;

5.2.2.           отказать Клиенту в посещении Клуба, у которого имеется задолженность по оплате по Договору и/или дополнительных услуг;

5.2.3.           отказать в оказании Услуг и посещении Клуба Клиенту при наличии у него острого респираторного, вирусного, инфекционного заболевания либо состояния алкогольного, токсикологического, наркотического опьянения;

5.2.4.           использовать личную информацию Клиента для оповещения об изменениях и дополнениях в работе Клуба;

5.2.5.           ограничить посещение Клуба на необходимый срок для проведения любых ремонтных и/или профилактических работ;

5.2.6.           в одностороннем порядке без согласования с Клиентом, устанавливать и изменять Правила Клуба, в том числе, но не исключительно часы работы Клуба, перечень и стоимость дополнительных услуг, видовой набор групповых программ, предоставленных Клиенту и количество часов на каждый вид групповой программы.

5.2.7.           требовать от Клиента и его приглашенных гостей (далее по тексту – Гость) соблюдения Правил.

5.2.8.           Отказывать в доступе в Фитнес Клуб лицам, находящимся в состоянии алкогольной, наркотической либо иной интоксикации, фитнес клуб в любое время вправе выдворить из помещения и не впускать клиента до устранения нарушении настоящего договора и это не будет нарушением настоящего договора.

5.2.9.           Закрывать Фитнес Клуб для проведения санитарной обработки и/или технического обслуживания на период не более 48 часов и с предварительным уведомлением клиентов не менее, чем за пять календарных дней путем письменного объявления на ресепшн Фитнес Клуба, а также на странице Фитнес Клуба в социальной сети «Инстаграм» или «телеграмм».

5.2.10.        Фитнес Клуб имеет право вести видеонаблюдение во всех помещениях, за исключением раздевалок и душевых. Также Фитнес Клуб имеет право фотографировать и снимать на видео процесс тренировок и по своему усмотрению использовать данные файлы для рекламы и популяризации Фитнес Клуба

5.3.                КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:

5.3.1.           сообщать Клубу обо всех изменениях в состоянии своего здоровья за период действия настоящего договора;

5.3.2.           самостоятельно контролировать свое собственное здоровье;Соблюдать Правила Фитнес Клуба, а также права других клиентов и персонала Фитнес Клуба. Клиент не вправе курить, ставить громко музыку, не вправе приставать к другим клиентам клуба.

5.3.3.           сообщить Клубу об имеющихся у него хронических заболеваниях или иных отклонениях здоровья, которые могут повлечь негативные изменения здоровья при занятиях в Клубе;

5.3.4.           во время действия Договора незамедлительно информировать Клуб о случаях появления у Клиента инфекционного и психического заболеваний, а также иных отклонений здоровья, представляющих угрозу жизни и здоровью окружающих. Клиенту рекомендуется периодически проходить медицинский осмотр у своего лечащего врача;

5.3.5.           при посещении Клуба предъявить свою клубную Карту, а при ее отсутствии документ, удостоверяющий личность с фотографией (паспорт, водительское удостоверение) и зарегистрироваться на рецепции Клуба. Клубная карта является пропуском для Клиента на территорию Клуба;

5.3.6.           Пользоваться клубной картой лично. Клубная карта является именной и не может быть использована другими лицами. При выявлении факта передачи Клубной карты третьему лицу без предварительного переоформления, то Клубная карта клиента, допустившего данное нарушение, подлежит немедленной блокировке;

5.3.7.           ознакомить Гостей Клиента, не являющихся Клиентом Клуба с Правилами и требованиями по их соблюдению.

5.3.8.           Не предъявлять претензии Фитнес Клубу по факту использования фото/видео материалов со случайным или добровольным участием Клиента для рекламных целей, если такие файлы не оскорбляют честь и достоинство Клиента.

5.4. КЛИЕНТ ВПРАВЕ:

5.4.1. посещать Клуб в соответствии с режимом работы Клуба;

5.4.2. получать необходимую и достоверную информацию о работе Клуба и оказываемых им услугах;

5.4.3. пользоваться возможностью приостановки («заморозки») действия Клубной карты, если такая возможность предусмотрена картой Клиента, но только предварительно известив об этом менеджеров отдела продаж, на определенных тарифами условиях.

Условия настоящего пункта Договора не распространяется на дополнительные услуги, предоставляемые Клубом;

5.4.4. Приводить в Клуб Гостей за определенную плату согласно тарифам Клуба и правилам гостевых посещений. Гостевые визиты в Клуб организуются по предварительной договоренности с менеджерами отдела продаж.  Во время гостевого визита необходимо предъявлять документ удостоверяющий личность Гостя на рецепции Клуба;

5.4.5. однократно в течение срока действия Договора переоформить клубную карту на другое лицо, согласно прейскуранту, на основании письменного заявления;

5.4.6.       направлять Клубу свои предложения и рекомендации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.          За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

6.2.          Клуб не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Клиента в результате противоправных действий третьих лиц и/или если причиной нанесения вреда здоровью стало нарушение Клиентом Правил посещения Клуба и/или не соблюдения техники безопасности.

6.3.          Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Клиента ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания, перенесенной травмой, о которых Клиент не предупредил Клуб до начала тренировок.

6.4.          Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб вместе с ним.

6.5.          Клиент несет солидарную ответственность за причиненный Гостями ущерб имуществу Клуба, в размере суммы причиненного ущерба. В случае невозможности исполнения Гостем своей части обязательств по возмещению ущерба, причиненного имуществу Клуба, ответственность за причиненный ущерб несет Клиент Клуба в полном объеме. Размер суммы причинённого ущерба определяется Клубом на основании средств необходимых для возмещение причиненного ущерба, а также расходов, связанных с разрешением спора по возмещению ущерба.

6.6.          Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, забастовки, пожары, землетрясения, изменения в законодательных актах, препятствующие осуществлению Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору (форс-мажорные обстоятельства).

6.7.          В случае невозможности предоставления Услуг, если это неисполнение связано с реконструкцией, ремонтом здания или отдельной его части, Клуб вправе в одностороннем порядке предоставить Клиенту возможность продления срока действия Клубной карты на невостребованный период времени.

6.8.          Клуб не несет ответственность за технические неудобства, связанные с обстоятельствами независящими от Клуба (авария коммуникаций, внеплановый ремонт инженерных сетей и др.).

6.9.          За просрочку оплаты платежей по Договору Клиент по требованию Клуба обязан уплатить Клубу неустойку в размере 0.5% (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

6.10. При досрочном расторжении настоящего договора по основаниям, указанным в пункте 6.11 Договора, Клуб не возвращает уплаченные ранее суммы за предоставления Услуг по Договору.

6.11. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Члена Клуба по независящем от Клуба причинам, уплаченные суммы по условиям Регистрационной формы являются невозвратными.

6.12. Члены клуба несут материальную ответственность за ущерб причинный имуществу Клуба. На Членов клуба, законных представителей несовершеннолетних возлагается обязанность по возмещению ущерба и упущенной выгоды Клуба в виде неполученных доходов, обусловленных необходимостью ремонта, простоя или замены испорченного и неподлежащего дальнейшему использованию инвентаря.

6.13. Член клуба несет ответственность за неоплаченные услуги, оказанные гостю, а также неправильное обращение и порчу гостем оборудования и имущества Клуба.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2.  В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствующем районном суде города Астана, в соответствии с законодательством РК.

8.  ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1.  Настоящий Договор действителен с момента оплаты Услуг, согласно пункту 1.1. Договора, и действует, до окончания срока действия оплаченного периода членства в Клубе.

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Клиента при систематическом неисполнении Клубом принятых на себя, в рамках настоящего Договора, обстоятельств, за исключением случаев влияния на это внешних факторов и обстоятельств (в том числе, но не ограничиваясь: отключение инженерных городских сетей коммунальными службами, проведение ремонтных работ дорожными службами, проведение городских мероприятий и т.п.). Минимальная единица учета периода потребленных услуг составляет один календарный месяц, что соответствует минимально доступному типу Клубной Карты с удержанием 30% от суммы договора согласно Закона РК «О Защите прав потребителей». Расторжение со стороны клиента должно соответствовать Закону РК «О Защите прав потребителей» и согласно статье 401 ГК РК.

8.2. В случае расторжения Договора в порядке пункта 8.2. Договора, Клуб возвращает Клиенту сумму за фактически не использованное время посещений Клуба за минусом членского взноса, предусмотренного п.2.2. Договора, который возврату не подлежит. В указанном случае расторжение производится путем письменного уведомления Клиента за 5 (пять) дней до предполагаемой Клиентом даты расторжения. В случае согласия Клуба Стороны подписывают соглашение о расторжении Договора.

8.3. При расторжении Договора по инициативе Клиента при отсутствии нарушения обязательств со стороны Клуба, оплаченный членский взнос, предусмотренный п.2.2. Договора, и расходы по рассрочке или кредиту, предоставленными банком второго уровня, (если такая услуга была использована клиентом) не подлежат возврату. В случае если фактический срок действия Клубной карты превышает один календарный месяц, то при оформлении возврата, за вычетом членского взноса, сумма, подлежащая к возврату, не должна быть меньше суммы ежемесячного абонемента Клуба, в соответствии с прейскурантом, действующему на момент подачи заявления Клиентом. При этом окончательное решение по вопросу возврата принимается Клубом.

8.4.  Настоящий Договор может быть расторгнут Клубом в одностороннем порядке путем направления одностороннего уведомления в адрес Клиента в следующих случаях:

—     нарушения Клиентом Правил посещения клуба и/или не соблюдения техники безопасности;

—      нарушения условий настоящего Договора.

—     посещения Клуба Клиентом в состоянии алкогольного и/или наркотическом опьянения (в независимости от количества таких посещений).

—     нанесения Клиентом Клубу и/или третьим лицам имущественного ущерба или умышленных физических травм и/или повреждений любой степени тяжести.

8.5.  Договор в таких случаях считается расторгнутым с момента направления уведомления о расторжении Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Клуб вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Договор и в Приложения к нему. Новые условия и/или правила вступают в силу для Членов Клуба с момента размещения последних на рецепции фитнес клуба или на сайте Клуба, а также в социальных сетях.

9.2.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между Клубом и Членом Клуба. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения фитнес клуба.

Все, что не урегулировано положениями настоящего Договора и его Приложении, регулируется законодательством Республики Казахстан.

9.3.Клуб вправе запрашивать в официальном порядке информацию о Члене Клуба в правоохранительных и иммиграционных органах с целью недопущения на территорию фитнес клуба лиц, чьё присутствие, поведение и иные действия могут вызвать негативное отношение других Членов Клуба или подвергнуть их опасности.

9.4.Член Клуба принимая настоящий Договор и все Приложения к нему, согласен с тем что, не находится под влиянием обмана, шантажа и его жизни, и здоровью ни что не угрожает также что участвует во всех тренировках и мероприятиях по своему желанию и на свой риск.

9.5. Настоящий Договор и Правила посещения фитнес клуба имеют одинаковую юридическую силу для Клуба и для Члена клуба.

 

РЕКВИЗИТЫ КЛУБА
ИП Championfitness

Адрес: Казахстан, Астана,​Улица Кайым Мухамедханов, 21

БИН: 890611350478

Банк: АО «Kaspi Bank»

КБе: 19

БИК: CASPKZKA

Номер счёта: KZ23722S000017888168 KZT

 

x

Отправь заявку и получи купон на скидку от 25 000 до 40 000тг, программу тренировок и питания!

    Открыть чат
    1
    Отсканируйте код
    Напишите и мы подробно ответим Вам на любые вопросы по нашим фитнес клубам! Дадим скидку и программу питания.